Działalność naukowa (scientific activity)

Prowadzę badania nad konwergencją mediów, czyli wpływem mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV) na nowe media (Internet) i odwrotnie, a także nad używaniem mediów społecznościowych przez ludzi oraz przez newsy – jako kanał dystrybucji informacji. W pracy naukowej korzystam z mojego wieloletniego doświadczenia dziennikarskiego i redaktorskiego. Moje artykuły naukowe można znaleźć w poniższych publikacjach, część dostępna jest na stronie Academia.edu.

Członkostwo:
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Press Club Polska
Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Follow me on Academia.edu  Udział w konferencjach naukowych

 

Nazwa i organizator: II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności”, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Miejsce i termin: Kraków, 8-10 grudnia 2016
Wygłoszony referat: „Algorytm jako dealer kompulsywnej komunikacji” 

 

Nazwa i organizator: Visual methods in mobile media research, Institute of Cultural Studies (Adam Mickiewicz University, Poznan).
Miejsce i termin: Poznań, May 23-24, 2016
Wygłoszony referat: „News undressingZapis video

 

 
Nazwa i organizator: Memy i mikroblogi w Social Mediach – debata DELab Talks (Uniwersytet Warszawski)
Miejsce i termin: Warszawa, 20 kwietnia 2016Zapis video

 

 

Nazwa i organizator: „Współczesne media – gatunki w mediach”, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej.
Miejsce i termin: Lublin, 4-5 kwietnia 2016
Wygłoszony referat: „Gatunkowa spójność cyfrowego newsa” 

 

Nazwa i organizator: Procesy tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Miejsce i termin: Kielce, 3 grudnia 2015
Wygłoszony referat: „Codzienne zgadywanie newsa” (tu: publikacja po konferencji)

 

Nazwa i organizator: 8th Central and European Media and Communication Conference CEECOM2015 „The Digital Media Challenge”, University of Zagreb, Faculty of Political Science
Miejsce i termin: Zagreb 12-14 June 2015
Wygłoszony referat: „To Tame the Inevitability or News on the Web” 

 

Nazwa i organizator: Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa – Szybkość w kulturze, Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miejsce i termin: Warszawa, 20-21 maja 2015
Wygłoszony referat: „Efekt skali w pojęciu szybkości newsa” 

 

Nazwa i organizator: Kicz w języku/komunikacji, Katedra Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Miejsce i termin: Łódź, 19-20 maja 2015
Wygłoszony referat: „Ekstranews w okowach szczęścia” 

 

Nazwa i organizator: Media w Europie XXI wieku. Dyskursy medialne w latach 2004-2014, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zakład Mediów i Komunikowania Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.
Miejsce i termin: 15 maja 2015
Wygłoszony referat: „Pozorny bezmiar informacji” 

 

Nazwa i organizator: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Prywatność w Mediach – Prywatność i Społecznościowość Mediów”,  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sekcja „Aksjologia Komunikowania” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Miejsce i termin: Kraków, 13-14 maja 2015
Wygłoszony referat: „Walka algorytmu z użytkownikiem, czyli jak social media rządzą wpisami” 

 

Nazwa i organizator: Media w kampaniach wyborczych, Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Radio Rzeszów S.A., Towarzystwo Studiów Dziennikarskich oraz „Naukowy Przegląd Dziennikarski”.
Miejsce i termin: Rzeszów, 27-28 kwietnia 2015
Wygłoszony referat: „Gry medialne w kręgu i w kanale” 

 

Nazwa i organizator: Współczesne media – media informacyjne, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej.
Miejsce i termin: Lublin, 15-16 kwietnia 2015
Wygłoszony referat: „Nieuchronność informacji w czasach Internetu” 

 

Nazwa i organizator: V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze „Gatunki i formaty we współczesnych mediach”, Katedra Medioznawstwa, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS, Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, Instytut Dziennikarstwa Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
Miejsce i termin: Warszawa,  26-27 marca 2015 
Wygłoszony referat: „Fakty czy efekty, czyli iluzje cyfrowego newsa”. 

 

Nazwa i organizator: II Ogólnopolska Konferencja „Nowe media a czytanie”, Uniwersytet Adama Mickiewicza.
Miejsce i termin: Poznań, 26 marca 2015 
Wygłoszony referat: „Do książki trzeba mieć nosa”. 

 

Nazwa i organizator: 7th International Central and Eastern European Communication and Media Conference ‚CEECOM 2014, Polish Communication Association (PCA) , CEE Network’s, University of Wroclaw.
Miejsce i termin: Wrocław,  12-14 czerwca 2014 
Wygłoszony referat: „Is News Liberated or Enslaved? Consequences of News Aggregation.”

 

Nazwa i organizator: IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze – Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych, Zakład Zagranicznych Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego
Miejsce i termin: Warszawa, 21 marca 2014 roku.
Wygłoszony referat: „Dziennikarz profesjonalny czy obywatelski? Przyszłość zawodu w wirtualnym newsroomie”.

 

Nazwa i organizator: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy konwergencji mediów w Polsce, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną, Fundacja „Humanitas”.
Miejsce i termin: Kraków, 24 – 25 stycznia 2013.
Wygłoszony referat: „News od nowa. Socjalizowanie informacji nowym sposobem dystrybucji przekazu medialnego”.

 

Nazwa i organizator: Konferencja naukowa „Koniec świata… i co dalej? O tożsamości, chrześcijaństwie, cywilizacji europejskiej, paradygmacie krańcowości i nowego początku”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia Jana Długosza w Częstochowie.
Miejsce i termin: Kraków 15-16 listopada 2012, Częstochowa, 22-23 listopada 2012.
Wygłoszony referat (współ. M. Szumer): „Koniec prymatu prawdy – wyzwolenie czy śmierć nauki? Ponowoczesne przewartościowania wiedzy”.

 

Nazwa i organizator: Ogólnopolska konferencja naukowa „Płeć i władza”, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewcza w Gnieźnie.
Miejsce i termin: Gniezno, 7-8 listopada 2012.
Wygłoszony referat (współ. M. Szumer): „Obraz kobiety i mężczyzny w mediach – światło własne, czy odbite?”.

 

Nazwa i organizator: Konferencja naukowa „Oblicza chciwości a życie publiczne”,  Katedra Etyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Miejsce i termin: Kraków 23-24 października 2012.
Wygłoszony referat (współ. M. Szumer): „Chciwość mediów, czy odbiorców? Dla kogo ścigają się dziennikarze”.

 

Nazwa i organizator: Międzynarodowa konferencja naukowa „Polityka Wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei widzialności”, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Miejsce i termin: Wrocław 17-18 października 2012.
Wygłoszony referat (współ. M. Szumer): „Ścięci do schematu. Czy dziennikarz jest jeszcze autorem, czy już tylko maszyną do pisania?”.

 

Nazwa i organizator: Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Polityczne konteksty sztuki”, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Miejsce i termin: Kazimierz Dolny, 13 -14 września 2012.
Wygłoszony referat: „Forma i treść w służbie polityki, czyli jaki miał być dobry plakat socrealistyczny”.

 

Nazwa i organizator: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Miejsce i termin: Kraków, 31 maja – 1 czerwca 2012.
Wygłoszony referat (współ. M. Szumer): „Dylematy etyczne w pracy współczesnego dziennikarza i ich wpływ na formę, treść i jakość przekazu medialnego”.

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

Wieczorek P., Efekt skali w pojęciu szybkości newsa, w: A. Smaga (red.), Szybkość w kulturze, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016

Wieczorek P., Nieuchronność Newsa w czasach internetu, w: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Media informacyjne. Tom 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

Wieczorek P., Gry medialne w kręgu i w kanale, w: W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański (red.), Media w kampaniach wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016

Wieczorek P., Dziennikarz profesjonalny czy obywatelski? Przyszłość zawodu w wirtualnym newsroomie, w: A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2016, s. 279-288

Wieczorek P., Media wobec oczekiwań masowego odbiorcy, „Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy”, 2016, tom 8/19, s. 239-254

Wieczorek P., Cztery razy „i”. Facebook w praktyce dziennikarskiej, w: W. Godzic, Z. Bauer (red.), E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, Poltext, Warszawa 2015

Wieczorek P., Is news liberated or enslaved? Consequences of news aggregation, „Central European Journal of Communication”, 2015, nr 2 (15), s. 205-218. 

Wieczorek P., News od nowa. Socjalizowanie informacji nowym sposobem dystrybucji przekazu medialnego, w: M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.), Problemy konwergencji mediów, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Verbum, Fundacja Humanitas, Sosnowiec – Praga 2013

Wieczorek P., Szumer M., Ścięci do schematu. Czy dziennikarz jest jeszcze autorem, czy już tylko maszyną do pisania, w: Opposite. Rocznik Instytutu Historii Sztuki we Wrocławiu, 2012,  nr 3, http://opposite.uni.wroc.pl/opposite_nr3/szumer_wieczorek.htm  (dostęp 17.06.2013)

Wieczorek P., Szumer M., Philosophical premises of multi-cultural change in Polish school versus educational practice. Management of cultural diversity or multi-cultural chaos?, w: Journal of  Intercultural Management, September 2012, Vol. 4/3, p.151.

Wieczorek P., Szumer M.,  Zarządzanie wielokulturowością na poziomie szkół – stan obecny i perspektywy, w: Studia z zarządzania międzykulturowego, 2012, T. XII, z. 13, s. 93

Wieczorek P., Szumer M., Dylematy etyczne w pracy współczesnego dziennikarza i ich wpływ na formę, treść i jakość przekazu medialnego, w: A. Baczyński, M. Dróżdż (red.), Wartość mediów – od wyzwań do szans, Kraków, Wydawnictwo Biblos, 2012, s. 205-221

 

NIEKTÓRE WYSTĄPIENIA W MEDIACH

Obsesyjne robienie selfie (wideo)
Pytanie na śniadanie, TVP2, 17 listopada 2018

Lajki w zamian za usługę – nowe zjawisko w Internecie (wideo)
Pytanie na śniadanie, TVP2, 17 stycznia 2017

Czarny Protest miał się skończyć na lajkach. Dlaczego z sieci wyszedł na ulice?
Magazyn TVN24, 9 października 2016

Dlaczego życie Europejczyków jest ważniejsze niż ofiar innych zamachów?
Vice, 21 lipca 2016

Fonoholizm. Ktoś na niego współcześnie nie cierpi?
Radio Tok FM, 15 lipca 2016

Internet wszystko zachowuje? Nic bardziej mylnego
Magazyn Press, 15 maja 2016

Pasja: konsumpcja. Nastoletnie vlogerki mają zasięgi większe niż telewizja publiczna
NaTemat.pl, kwiecień 2016

Skąd się bierze agresja na drogach i w sieci, a także, jak z nią skutecznie walczyć? (audio)
Polskie Radio Program 4, 11 kwietnia 2016

Polak w sieci. „Jesteśmy pokoleniem ekranów”
Polskie Radio Program 4, 12 stycznia 2016

Facebook to oldskul, czas na Snapchat! Medium dla pokolenia, które urodziło się w internecie
Weekend Gazeta.pl, grudzień 2014

 

Czasem prowadzę warsztaty dziennikarskie oraz media relations. W ich trakcie pogłębisz umiejętność pisania tekstów do gazet i do internetu oraz dowiesz się, jak skutecznie zdobywać informacje, by zgłaszać redakcji najciekawsze tematy. Będziesz też wiedzieć, jak współpracować z redakcją, by regularnie zamawiała dziennikarskie teksty. Instytucje dowiedzą się, jak współpracować z dziennikarzem.

 

 

  Follow Pawel Pably Wieczorek’s board Media on Pinterest.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • email
 • Twitter
 • Wykop
 • LinkedIn
 • del.icio.us
 • Pinger
 • Google Buzz
 • Reddit
 • Tumblr
 • Ulubione